ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ


Τα προγράμματα πνευματικῆς περισσυλογῆς (retreats) βασίζονται σέ μιά ἰδέα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἀμβροσίου, στήν ἀγωνιώδη προσπάθειά του νά προσεγγίσει τους νέους ἰδιαίτερα ἀνθρώπους μέ σύγχρονους τρόπους καί ἀπευθύνονται σέ ἄτομα τοῦ ἴδιου ἐνδιαφέροντος, ὥστε νά ὑπάρχουν κοινά στοιχεῖα. Σκοπός εἶναι οἱ πνευματικές ἀναζητήσεις μέ ἀνάλογες εὐκαιρίες, κατά τή διάρκεια παραμονῆς στούς χώρους τοῦ ξενῶνα καί τῶν λοιπῶν δομῶν τοῦ Καλλιμανοπουλείου Ἐκκλησιαστικοῦ καί Διακονικοῦ Κέντρου στά Καλάβρυτα, σέ συνδυασμό μέ ἐπισκέψεις σέ θρησκευτικά μνημεῖα τῆς εὑρύτερης περιοχῆς τῶν Καλαβρύτων. Οἱ συνάξεις αὐτές γίνονται στήν μεγάλη αἴθουσα, συνεδριῶν καί συνεστιάσεων, ἐνῶ οἱ μετέχοντες φιλοξενοῦνται στά δίκλινα καί τρίκλινα δωμάτια τεσσάρων ἀστέρων τοῦ Συνεδριακοῦ Κέντρου τοῦ ΚΕΔΙΚ. Με τόν τρόπο αὐτό προσπαθήσαμε νά μεταφέρουμε στά πλαίσια τῆς ὀρθοδόξου πνευματικότητας ἕνα θεσμό που συναντᾶμε στήν Εὑρώπη. Πρόκειται γι αὐτό πού ἐκεῖ ὀνομάζεται "Retreat", δηλ. "ἀναχώρηση" ἤ "ἀπόσυρση" κατά λέξη, ἤ ἀλλιῶς "περισυλλογή" κατά τή δικιά μας ὁρολογία. Κάποια πρόσωπα, πού κατά βάση ἔχουν κάποια κοινά στοιχεῖα, ὅπως π.χ. τήν ἡλικία, τό ἐπίπεδο μορφώσεως, τά ἐπιστημονικά ἐνδιαφέροντα κλπ, ἀποσύρονται ἀπό τήν τύρβη καί τό θόρυβο τῆς καθημερινῆς βιοπάλης, μεταβαίνουν συνήθως γιά ἕνα τριήμερο ἤ τό Σαββατοκύριακο σέ κάποιο Μοναστήρι ἤ Κέντρο, εἰδικά ἐξοπλισμένο γιά τό σκοπό αὐτό, ἐφαρμόζουν ἕνα πρόγραμμα ἐπικοινωνίας καί κοινοβιακῆς ζωῆς καί μετέχουν σέ κάποιο πρόγραμμα πνευματικῆς περισυλλογῆς, τό ὁποῖον είναι ἐκ τῶν προτέρων γνωστό. Ἐκεῖ γίνονται εἰσηγήσεις, συζητοῦν, συσκέπτονται, ἀποσύρονται γιά νά προσευχηθοῦν ἤ νά μελετήσουν κατά μόνας ἕνα πνευματικό ἀνάγνωσμα. Γενικῶς ζοῦν καί ἐφαρμόζουν ἕνα πρόγραμμα πνευματικῆς οἰκοδομῆς καί ἀποτοξινώσεως. Καί ἔπειτα ἀνανεωμένοι καί δυνατοί μποροῦν νά ξαναγυρίσουν στόν καθημερινό τους ἀγῶνα.
Ἐμεῖς στά παραπάνω προσθέτουμε καί ἕνα ἤπιο πρόγραμμα ἀναψυχῆς, ὥστε νά δώσουμε τό τερπνόν μετά τοῦ ὠφελίμου. Τό Πρόγραμμα αὐτό πραγματοποιήθηκε κατά καιρούς μέ τήν εὐθύνη τοῦ μακαριστοῦ Διευθυντοῦ τοῦ ΚΕΔΙΚ Βασιλείου Ζησίμου καί φιλοξένησε ὁμάδες νέων τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, τῆς Σχολῆς τῆς Ἁγιογραφίας, πολιτιστικῶν καί ἐπαγγελματικῶν συλλόγων, ἑπιστημόνων ἀπό τόν χῶρο τπης Θεολογίας καί τῆς Ἱατρικῆς, αλλά καί ἀπό τόν χῶρο των φοιτητῶν τοῦ ΑΤΕΙ Αἰγίου.

Top