ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ


Τό 2010 Σεβασμιώτατος ἐπιθυμῶντας νά συμπαρασταθεῖ στούς γονεῖς καί τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουν, ἵδρυσε Σχολή Γονέων στό Αἴγιο ἡ ὁποία σκοπό ἔχει:
1. Νά παρουσιασθοῦν στούς γονεῖς τά χαρακτηριστικά της χριστιανικῆς οἰκογένειας
2. νά βελτιωθεῖ ἡ ἐπικοινωνία στήν οἰκογένεια
3. νά προαχθοῦν οἱ γνώσεις τῶν γονέων σχετικά μέ τίς ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές καί ἄλλες ἀνάγκες τῶν παιδιῶν σέ κάθε στάδιο ἀνάπτυξής τους
4. νά ἀναπτυχθοῦν δεξιότητες γιά τήν ἔγκαιρη διάγνωση καί ἀντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορῶν τῶν παιδιῶν τους
5. νά ἐνθαρρυνθεῖ ἡ συμμετοχή τῶν γονέων στίς σχολικές δραστηριότητες καί νά ὑποστηριχθεῖ ἡ συνεργασία τους μέ τούς/τίς ἐκπαιδευτικούς
6. νά ἀποκτηθοῦν συγκεκριμένες ἱκανότητες προκειμένου οἱ γονεῖς νά μποροῦν νά βοηθήσουν τά παιδιά τους νά ἀντεπεξέλθουν στίς ἀπαιτήσεις τοῦ νηπιαγωγείου, δημοτικοῦ, γυμνασίου καί λυκείου
7. νά ἐνημερωθοῦν οἱ γονεῖς σέ θέματα ὑγείας τῶν ἴδιων καί τῶν παιδιῶν τους
8. νά ἐνημερωθοῦν οἱ γονεῖς γιά τούς τρόπους τῆς ἐν Χριστῷ διαπαιδαγώγησης καί νουθεσίας τῶν παιδιῶν τους ἀνάλογα μέ τήν ἡλικία τους
9. νά γίνει κατανοητή ἡ θέση τῶν ἀτόμων τρίτης ἡλικίας στήν κοινωνία, τήν οἰκογένεια καί τά κοινά
10. νά γίνει ἐνημέρωση τῶν γονέων γιά τούς τρόπους προφύλαξης τῶν παιδιῶν ἀπό τήν χρήση τῶν Τεχνολογιῶν Πληροφορικῆς καί Ἐπικοινωνιῶν καί νά προταθοῦν τρόποι παιδαγωγικῆς καί λελογισμένης χρήσης τους
11. νά βελτιωθεῖ ἡ διαχείριση τοῦ οἰκογενειακοῦ προγραμματισμοῦ
12. νά παρασχεθεῖ συμβουλευτική ὑποστήριξη καί ἀγωγή ὑγείας στίς οἰκογένειες τῶν εὐάλωτων κοινωνικά ὁμάδων
13. νά ἐνημερωθοῦν καί νά ὑποστηριχθοῦν ψυχολογικά γονεῖς ἈμεΑ
Τίς σεμιναριακές αὐτές ὁμιλίες ἀναπτύσσουν εἰδικευμένοι ὁμιλητές ἀπό τό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, τῆς ψυχολογίας, τῆς ἱατρικῆς, τῆς κοινωνιολογίας, τῆς ἐκπαίδευσης κ. ἄ. Ἡ ἀνταπόκριση καί τό ἐνδιαφέρον ἦταν ἄμεσο. Ἡ Σχολή διαθέτει παράρτημα στά Καλάβρυτα.

Top