ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

Παραπλεύρως τοῦ ναϊδρίου τῆς Παντανάσσης, εὑρίσκετο οἰκόπεδο μέ ἐρειπωμένη οἰκία καί αὐλή. Τοῦτο ἀνῆκε στό Κράτος καί τό ἔτος 1947 περιῆλθε στήν ἰδιοκτησία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως διά πωλητηρίου Συμβολαίου, τό ὁποῖο συνέταξε ὁ Συμβολαιογράφος Κων/νος Μιχ. Μητρόπουλος, τυγχάνων ἀναπληρωτής τοῦ ἐπιστρατευθέντος Συμβολαιογράφου Αἰγίου, Γεωργίου Δημ. Παπαηλιοπούλου. Πωλητής ἦταν ὁ Ἐθνικός Στόλος στήν οὐσίαν τό Ἑλληνικό Δημόσιο - ἐκπροσωπούμενο ἀπό τόν Οἰκονομικό Ἔφορο Αἰγιαλείας, Νικόλαο Κων. Κεφαλόπουλο. Τήν Ἱερά Μητρόπολη ὡς ἀγοράστρια ἐκπροσωποῦσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κυρός Ἀγαθόνικος Παπασταματίου. Συντάχθηκε τό πωλητήριο Συμβόλαιο τήν 8η Νοεμβρίου 1947 μέ ἀριθμό 62/1947 καί περιγραφή ἀγορᾶς: «… κτήματος τοῦ συγκειμένου ἐξ οἰκίας (ἤδη ἐρειπίων) περιβολίου καί λοιπῶν Παραρτημάτων… ἐντός τῆς πόλεως Αἰγίου… ἐκτάσεως τοῦ κτήματος τούτου, μέτρων τετραγωνικῶν 950,40/00…» ἔναντι χρηματικοῦ τιμήματος 9.504.000 Δραχμῶν.

Στήν ἔκταση αὐτή ἀνήγειρε ὁ Σεβασμιώτατος Μακαριστός Μητροπολίτης Ἀγαθόνικος τό Νέο Ἐπισκοπεῖο, ἐγκαταλείποντας τό ἐρειπωμένο παράπλευρο οἴκημα, ὅπου τό χρησιμοποιοῦσε ἕως τότε διά τήν διαμονή του καί παράλληλα στεγάζονταν ἐκεῖ τά Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως. Τό νέο κτήριο ὑπῆρξε καί κατοικία τοῦ διαδόχου του στόν Ἐπισκοπικό Θρόνο τῆς Μητροπόλεως, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κυροῦ Γεωργίου Πάτση.

Ἡ ἀνάρρηση στόν Ἐπισκοπικό Θρόνο τῆς Αἰγιαλείας καί τῶν Καλαβρύτων, τοῦ Σεβασμιωτάτου κ.κ. Ἀμβροσίου τό ἔτος 1978, εὑρίσκει τό Ἐπισκοπεῖο μετά τοῦ μικροῦ γραφείου τοῦ πρώην Μητροπολίτου, καί τῶν λοιπῶν χώρων τοῦ ἐνδιαιτήματος.
Ὁ χρόνος ἦταν πολύτιμος διά τόν νέο Ἐπίσκοπο, γι αὐτό ἀμέσως ξεκίνησε τήν ἀναγκαστική οἰκοδομική ἀνακαίνιση τῶν χώρων. Παράλληλα «τρέχουν» καί οἱ ἐργασίες ἄλλων κτηρίων (ἐξασφάλιση Γραφείων ἐξυπηρετήσεως τοῦ κοινοῦ, ἐργασίες στό γειτονικό κτήριο τοῦ Μουσείου καί πολλές ἄλλες).

Στό σημεῖο αὐτό πρέπει νά ὑπογραμμίσωμε ὅτι πλέον, στόν χῶρο – οἰκόπεδο τοῦ παλαιοῦ Ἐπισκοπείου καί παλαιῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (ἀγορασθέντος ἀπό τόν Ἱερό Ναό Εἰσοδείων τῆς Θεοτόκου τό ἔτος 1932 ὑπό τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Θεοκλήτου μέ τό ὑπ’ ἀριθμόν 20749/32 πωλητήριο Συμβόλαιο, γωνιακό οἰκόπεδο ἐπί τῶν ὁδῶν Μελετοπούλων καί Αἰγιαλέως – σημερινόν Ἐκκλησιαστικόν Μουσεῖον) προσετέθη τό ἔτος 1947 δι’ ἀγορᾶς ἀπό τόν Ἐθνικόν Στόλο, ὡς ἀνωτέρω προεγράφη, νέος οἰκοπεδικός χῶρος ἐκτάσεως 950,40 μ², μέ πρόσοψη ἐπί τῆς ὁδοῦ Μελετοπούλων (σημερινό Νέο Ἐπισκοπεῖο). Στίς ἀνωτέρω κτήσεις οἰκοπέδων, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος προσέθεσε δι’ ἀγορᾶς ἄλλο οἰκόπεδο συνορεῦον μέ τά ἀνωτέρω καταγραφέντα, τό ἔτος 1993 ἀπό τήν Κωνσταντίνα Καζολῆ ἐκτάσεως 283,27 μ², ἄρτιο καί οἰκοδομήσιμο, μέ τήν ἐνυπάρχουσα σέ αὐτό ἀκατοίκητη ἰσόγειο οἰκία (σημερινός κῆπος Ἐπισκοπείου).

Ἀνακεφαλαιώνοντας τά ἀνωτέρω διευκρινίζομε ὅτι ὁ χῶρος τοῦ Ἐπισκοπείου ἀποτελεῖται ἀπό τρεῖς οἰκοπεδικές ἐκτάσεις καί περιλαμβάνει: α) τό Ἐπισκοπεῖο, β) τό Ἐκκλησιαστικό Μουσεῖο, γ) τήν Τοξοστοιχία καί δ) τόν κῆπο.

Ἡ Τοξοστοιχία μελετήθηκε καί κατασκευάστηκε ὡς συνδετήριος κρίκος μεταξύ τοῦ Νέου Ἐπισκοπείου καί τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου – Αἰθούσης Τελετῶν, ὑποδοχῆς ὑψηλῶν ἐπισκεπτῶν καί ἑορτασμοῦ ἐπισήμων γεγονότων, ἀλλά ταυτοχρόνως καί ἀποτελοῦσα οἰωνεί σύνορο μεταξύ τῶν κτισμάτων καί τοῦ κήπου. Ἡ κατασκευή της συνδέεται δομικά μέ τό παρεκκλήσιο τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου γνωστοῦ ὡς «Παντάνασσα» καί προσδίδει ἐκκλησιαστικό χρῶμα μετά τοῦ ναϊδρίου στόν ὅλο χῶρο.

Σήμερα, εἰσερχόμενος ὁ ἐπισκέπτης στόν εὐρύτερο χῶρο τοῦ Ἐπισκοπείου ἔχει στήν δεξιάν του τό ἀνακαινισμένο κτήριο τοῦ Ἐπισκοπείου, ἀριστερά του τό ναΐδριο τῆς «Παντανάσσης» καί ἐμπρός του, τήν Τοξοστοιχία.

 

 

 

Top