ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΗΣ ΒΟΣΤΙΤΣΑΣ

Ἀνέκαθεν ἀπασχολοῦσε τόν Σεβασμιώτατο ἡ μέριμνα γιά τούς ἱερεῖς καί Ἀρχιερεῖς οἱ ὁποῖοι, συνταξιοδοτούμενοι, δέν θά εἶχαν τήν δυνατότητα νά κατοικήσουν κάπου, ὥστε νά ζήσουν ἀξιοπρεπῶς τά ἐναπομείναντα ἔτη τῆς ζωῆς τους, νά ἔχουν τήν στοιχειώδη φροντίδα καί θαλπωρή. Στήν προσπάθειά του αὐτή σκέφθηκε τήν δημιουργία οἰκήματος ὅπου θά διαμένουν ἀπόμαχοι ἡλικιωμένοι ἱερεῖς καί Ἀρχιερεῖς, πού θα διέθεται τίς κατάλληλες ὑποδομές πρός τοῦτο. Ἔτσι μέ τό ὑπ’ ἀριθμό 7.431/4-7-2001 Συμβόλαιο τῆς Συμβολαιογράφου Αἰγίου κας Ἀναστασίας Βασ. Τριανταφυλλοπούλου, ἀγοράστηκε ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη, νομίμως ἐκπροσωπουμένη ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιο «ἕν οἰκόπεδον ἄρτιον καί οἰκοδομήσιμον, ἐντός σχεδίου πόλεως Αἰγίου, στήν θέση "ΓΑΛΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ" στήν συνοικία Ἁγίου Ἀνδρέου, ἐπί τῶν δημοτικῶν ὁδῶν, Ἁγίου Ἀνδρέου, Ἀνώνυμης καί Κωνσταντινουπόλεως, ἐκτάσεως 352,539 μ2» ἀπό τόν κ. Θεόδωρο Σταύρου Σωτηρόπουλο, ὁ ὁποῖος λειτουργοῦσε ὡς πληρεξούσιος τῶν τέκνων του: α) Θεώνης Θεοδώρου Σωτηροπούλου και β) Σταύρου Θεοδώρου Σωτηροπούλου, ἔναντι τοῦ χρηματικοῦ ποσοῦ τῶν 25.000.000. δραχμῶν. Στό οἰκόπεδο αὐτό ἀνηγέρθη διώροφο οἰκοδόμημα ὅπου θά στεγάσει τό Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα «“ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΗΣ ΒΟΣΤΙΤΣΑΣ” − ΟΙΚΟΣ ΣΧΟΛΑΖΟΝΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ» (ΦΕΚ 76/27.01.2012, ΤΕΥΧ. Β). Σκοπός τοῦ Ἱδρύματος εἶναι ἡ παροχή καί ἐξασφάλιση, χωρίς ἐπιδίωξη ἐπιχειρηματικοῦ κέρδους, σέ κατάλληλλους καί εἰδικά ἐξοπλισμένους χώρους του, διαμονῆς, διατροφῆς, καί κάθε ἐν γένει περιθάλψεως καί πάσης ἄλλης προστασίας, σέ ἐν ἐνεργεία Ἀρχιερεῖς, ὑπερβάντας τό 70ο ἔτος ἤ σχολάζοντες Ἀρχιερεῖς ἤ συνταξιούχους Ἱερομονάχους, πού ἐγκαταβιοῦν στόν κόσμο καί συνταξιούχους Πρεσβυτέρους πού διατελοῦν ἐν χηρεία, οἱ ὁποῖοι ἔχουν συμπληρώσει τό 75ο ἔτος τῆς ἡλικίας τους καί διετέλεσαν: α) ἐν ἐνεργεία Ἀρχιερεῖς τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. β) ἐν ἐνεργεία Ἀρχιερεῖς τοῦ κλίματος τῶν Πρέσβυγενῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων, καταγόμενοι κατά προτίμηση ἀπό τόν Νομό Ἀχαΐας πού ἐπιθυμοῦν νά ἐγκαταβιώσουν στήν Ἑλλάδα. Ἐπίσης: γ) Ἱερομόναχοι, πού ἐργάστηκαν στόν κόσμο καί διακρίθηκαν ὡς πνευματικοί ἐργᾶτες τοῦ Εὐαγγελίου, καί δ) Πρεσβύτεροι ἐν χηρεία, ἐφ’ ὅσον διετέλεσαν στέ? λέχη τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί ἀνάλωσαν τόν βίο των στό ποιμαντικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Στούς σκοπούς τοῦ Ἱδρύματος: «ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΗΣ ΒΟΣΤΙΤΣΑΣ» λογίζονται: 1. Ἡ κοινωνία τῆς ἀγάπης, δηλαδή ἡ ἐπικοινωνία τῶν ἐνοίκων μετά τῶν μελῶν τῆς λοιπῆς κοινωνίας τοῦ Αἰγίου καί ὄχι μόνο. Ἡ ἐπικοινωνία αὐτή ἐπιτυγχάνεται μέ τή διοργάνωση δεξιώσεων καί δείπνων, φιλικῶν συνάξεων πνευματικῆς ἀναστροφῆς, συνεστιάσεων, ἀπογευματινῶν συναντήσεων γιά τόν πατροπαράδοτο καφέ, μετά τῶν εὐσεβῶν ἀνθρώπων καί παραγόντων τῆς τοπικῆς κοινωνίας, μέ σκοπό τήν πνευματική ἐνίσχυση καί τρόφοδοσία τῶν ἑκάστοτε προσκαλουμένων, ἀλλά καί πρός ψυχική τόνωση καί ἐνδυνάμωση τῶν ἐγκαταβιούντων ἀξιοσεβάστων Κληρικῶν. Ὁ χῶρος τοῦ ὑπογείου τῆς οἰκίας προορίζεται γιά τήν ἐκπλήρωση τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ. 2. Ἡ κατά τήν προαίρεση καί δύναμη τῶν ἐγκαταβιούντων Κληρικῶν ἀπρόσκοπτη τέλεση ὅλων των ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Λατρείας στό παρακείμενο παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. Ἡ κατά τίς ἑκάστοτε τελουμένες ἱερές Ἀκολουθίες προσέλευση καί συμμετοχή τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν τυγχάνει εὐκταία, ποθητή καί εὐλογημένη. 3. Οἱ δαπᾶνες τοῦ Ἱδρύματος νοσηλείας τῶν ἔγκαταβιούντων Κληρικῶν σέ νοσηλευτικά Ἱδρύματα τῆς ἠμεδαπῆς ἤ τῆς ἀλλοδαπῆς, ὀποτεδήποτε αὐτό κρίνεται ἀναγκαῖο. 4. Ἡ ἄσκηση τῆς φιλανθρωπίας γιά τήν χορήγηση ἐπιδομάτων σέ ἀναξιοπαθοῦντες, ἐφ’ ὅσον ὑφίσταται ταμειακή εὐχέρεια. 5. Ἡ μέριμνα γιά τήν τέλεση τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας καί τήν ταφή, τῶν καθιερωμένων μνημοσύνων κ.λπ. ὑπέρ τῶν τεθνεώτων. Ἡ μέριμνα αὐτή βαρύνει κατά κύριο λόγο τήν Ἱερά Μητρόπολη Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας.
Τό κτήριο ἔχει ἤδη ἀποπερατωθεῖ καί σέ λίγο θά εἶναι ἕτοιμο νά προσφέρει τίς ὑπηρεσίες του στούς περιθαλπώμενούς του. Περιλαμβάνει πλήν τῶν ἀναγκαίων βοηθητικῶν χώρων, πλήρως ἐξοπλισμένων, δέκα δωμάτια ἄνετα. Σκοπός εἶναι ἡ δημιουργία ἕνος φιλικοῦ καί οἰκογενειακοῦ περιβάλλοντος, ὥστε οἱ ἐγκαταβιοῦντες νά νιώθουν ὅτι εὑρίσκονται στόν δικό τους χῶρο.

 

Read 1800 times Last modified on Wednesday, 04 April 2018 13:27
Top