ΡΟΥΦΟΓΑΛΕΙΟΝ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΡΑΤΑΣ

Προῆλθε ὡς ἔργο ἀπό τήν δωρεά τοῦ ἀειμνήστου καθητητοῦ στη Γερμανία Δρ. Σωτηρίου Ρουφογάλη καί τῆς συζύγου του κας Ρενάτα πρός τήν Ἱερά Μητρόπολη καί τό Δῆμο Ακράτας. Κατά τό ἔτος 2003 μεταβιβάσθηκε ποσοστό συνιδιοκτησίας ἐξ ἀδιαιρέτου 30% στόν Δῆμο Ἀκράτας, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τήν ὑποχρέωση τῆς χρηματοδοτήσεως τοῦ ἔργου μέχρι ἀποπερατώσεώς του. Μέ τά ὑπ’ ἀριθμ. 231/27.04.2012 και 237/ 26.04.2013 Πρακτικά τοῦ Δήμου Αἰγιαλείας , κατόπιν τῆς σχετικῆς ἀποφάσεως τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου ἐπανέρχεται τό ποσοστό 30% τῆς ἰδιοκτησίας ὡς δωρεά στήν Ἱερά Μητρόπολη, γεγονός πού ἐπισφραγίστηκε μέ τό ὑπ ἀριθμ 15.152/26.06.2013 Δωρητήριο Συμβόλαιο τῆς Συμβολαιογράφου Αἰγίου κυρίας Ἀναστασίας Τριανταφυλλοπούλου.

Τό «ΡΟΥΦΟΓΑΛΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΚΡΑΤΑΣ» σκοπό ἔχει νά ὑποβοηθήσει τήν πνευματική ἀνάπτυξη τῶν κατοίκων τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, τοῦ διευρυμένου Δήμου Αἰγιαλείας καί γενικώτερα τῆς Ἀνατολικῆς Αἰγιάλειας, διά τῆς ἱεραποστολικῆς, φιλανθρωπικῆς καί ἠθοπλαστικῆς διακονίας τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας, σύμφωνα πρός τόν διακαῆ πόθο τῶν δωρητῶν, Σωτηρίου καί Ρενάτας Ρουφογάλη, διακονίας ἐκφραζομένης διά τῆς ἀναπτύξεως ἐνοριακῆς δράσεως ἀπό τήν Ἐνορία Ἁγίου Χαραλάμπους Ἀκράτας.
Εἰδικότερα μεταξύ τῶν σκοπῶν τοῦ «ΡΟΥΦΟΓΑΛΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ» εἶναι:
Α) Ἡ Ἑλληνοχριστιανική μόρφωση καί ἡ ἠθική Χριστοκεντρική διάπλαση ἀτόμων τῆς παιδικῆς καί τῆς νεανικῆς ἡλικίας τῆς Ἀκράτας καί τῶν περιχώρων. Ἡ σύσταση καί λειτουργία Ἐνοριακοῦ Κέντρου Νεότητος θεωρεῖται πρωταρχικός στόχος.
Β) Ἡ καλλιέργεια καί ἀνάπτυξη στενώτερης συνεργασίας μετά τῶν ἐνηλίκων κατοίκων τῆς περιοχῆς πρός ἐπιτυχία μεγαλυτέρης ὑποστήριξης τῶν ἱεραποστολικῶν καί ποιμαντικῶν δραστηριοτήτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ἀνατολικῆς Αἰγιαλείας . Ἡ σύσταση καί λειτουργία χώρων ὑποδοχῆς, πνευματικῆς καλλιέργειας καί οἰκοδομῆς, ἐντός τῶν ὁποίων νοεῖται καί ἡ ψυχαγωγία τῶν ἐνηλίκων,ἡ ὁποία θεωρεῖται ἐπίσης λίαν ἀναγκαία.
Γ) Ἡ διά παντός εἴδους καί τρόπου συμπαράσταση καί βοήθεια πρός τούς κατοίκους τῆς τρίτης καί τῆς τετάρτης ἡλικίας τῆς ἐδαφικῆς περιοχῆς τοῦ Δημοτικοῦ Διαμερίσματος Ἀκράτας.
Δ) Ἡ στέγαση καί λειτουργία Μουσείου τῆς οἰκογένειας Ρουφογάλη.

Στό ὑπάρχον κτίριο σήμερα ἐγκταστάθηκε ἡ Φιλαρμονική τῆς Ἀκράτας καί ὁ ἁρμόδιος ἐργολάβος ἄρχισε τίς ἐργασίες ἀποπερατώσεώς του.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Κ. ΡΟΥΦΟΓΑΛΗΣ (1902-1998) Ρενάτα συζ. Σωτ. Ρουφογάλη

 

Read 2317 times Last modified on Tuesday, 03 April 2018 23:29
Top