ΟΙΚΙΑ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

Δέν ἦταν βεβαίως ἡ πρώτη φορά, κατά τήν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἐκμυστηρευόταν στούς πλησιεστέρους πρός αὐτόν συνεργᾶτες, μία σκέψη του, ἕνα λογισμό του, καί ζητοῦσε τήν συμβουλή τους ἤ τήν κρίση τους περί τοῦ πρακτέου. Ἄλλωστε, εἶναι γνωστό, ὅτι ὁ Ἐπίσκοπός μας, σχεδόν πάντα, θέτει στή λογική βάσανο τῶν συνεργατῶν του τά μέλλοντα ΄΄πράττειν΄΄, ἄνευ ὅμως δεσμεύσεως περί τῆς τελικῆς πρακτέας ἐπιλογῆς του. 

Τήν δεκαετία τοῦ 1990 ἔμελλε νά κυοφορήσει καί νά ὁλοκληρώσει ἕνα πρόγραμμα στεγάσεως τῶν Κληρικῶν ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι διά λόγους ἀνεξαρτήτους τῆς θελήσεώς των, δέν μποροῦσαν νά ἀποκτήσουν ἰδιόκτητη οἰκία διά τήν στέγαση αὐτῶν καί τῆς οἰκογενείας των. Τόν προβληματισμό του καί τόν στόχο του ὁ Μητροπολίτης μας, τόν εἶχε ἐκφράσει πρό καιροῦ. Ἀναζητοῦσε χῶρο κατάλληλο νά ὑλοποιήσει τό νέο ὄνειρό του, τήν «ΟΙΚΙΑ ΚΛΗΡΙΚΩΝ» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἐπεδίωκε, νά στεγάσει σέ ἰδιόκτητο κτήριο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, κληρικούς, οἱ ὁποῖοι δέν κατέστη δυνατόν νά ἀποκτήσουν προσωπική κατοικία. Καί ὁ Κύριος ἐπέβλεψε ἐπί τήν Ἄμπελόν Του καί ξεπεράστηκαν τά ἐμπόδια, καί βρέθηκε τόπος, ὄχι μόνο ἱκανός καί κατάλληλος διά τήν πραγματοποίηση τοῦ ἔργου, ἀλλά καί ἀξιοπρεπής ὡς πρός τήν θέση καί τό ὄραμα.

Σέ κεντρικό σημεῖο τῆς πόλεως, ὁ μακαριστός Ἱερεύς πατήρ Ἄγγελος Βαγενᾶς εἶχε τήν ἰδιόκτητη οἰκία του, πλινθόκτιστη, ἡ ὁποία καταστράφηκε ὁλοσχερῶς ἀπό τόν σεισμό τοῦ Ἰουνίου τοῦ 1995 καί συνεπῶς ἐκ τῶν πραγμάτων, κατέστη ἀκατοίκητη. Ὁ ἱερεύς ἰδιοκτήτης, διά διαθήκης μετεβίβαζε, μετά τήν κοίμησή του, τό οἰκόπεδο μετά τῆς οἰκίας, ἐξ ἡμισείας:
Α. Στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας Φανερωμένης, καί
β) Στό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἐπισκοπείου, τιμώμενο στό Γενέσιο τῆς Θεοτόκου.
Διαβάζουμε στήν Ἰδιόχειρη Διαθήκη του:

Ἰδιόχειρος Διαθήκη,
Ἀγγέλου Ἱερ. Βαγενᾶ τοῦ Δημητρίου, κατοίκου Αἰγίου.

Ἐν Αἰγίῳ, σήμερον τήν δεκάτην τρίτην τοῦ μηνός Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 1975 καί ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος Πέμπτην….. Μετά τόν θάνατόν μου, ἀφήνω εὐθύς ἀμέσως εἰς τήν πρεσβυτέραν μου Ἀγαθήν… τήν πλήρη κυριότητα, νομήν καί κατοχήν της…. ἅπασαν τήν κινητήν καί ἀκίνητον περιουσίαν μου, ἵνα διαχειρίζεται ταύτην ὅπως βούλεται πρός συντήρησίν της, νά μήν δύναται δέ νά πωλῇ εἴτε καί νά χρεώνῃ τά κάτωθι ἀκίνητα, τά ὁποῖα ἐπιθυμῶ μετά τόν θάνατον καί τῆς πρεσβυτέρας μου Ἀγαθῆς νά περιέρχωνται εἰς τούς κάτωθι φιλανθρωπικούς ὀργανισμούς ὡς ἑξῆς: Πρῶτον: Ἐπιθυμῶ ὅπως, περιέλθῃ εἰς τούς ἐνταῦθα Ἱερούς Ναούς τῆς πόλεως Αἰγίου, 1) τό ναΐδριον τῆς ἐπισκοπῆς «ΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» καί 2) εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν Φανερωμένης «Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ἐξ ἀδιαιρέτου, ἡ ἐνταῦθα οἰκία μου ἐπί τῆς ὁδοῦ Βασιλ. Κων/νου 2….. Αὕτη δέον νά ἐκποιηθῇ ὑπ’ ἀμφοτέρων ὁμοῦ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων καί διαμοιρασθοῦν ἐξ ἴσου τά χρήματα πρός ἐξωραϊσμόν τῶν ἄνω Ἱερῶν Ναῶν……..»

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη ἐκπροσωπουμένη ἀπό τόν Πρωτοπρεσβύτερο π. Ἰωάννη Πετρόπουλο προέβη στήν ἀγορά τοῦ οἰκοπέδου ΄΄Βαγενᾶ΄΄ ἀπό τούς δύο Ναούς διά τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. Συμβολαίου 1.049, συνταχθέντος στό Αἴγιο, τήν 19η Σεπτεμβρίου 1996, ἀπό τήν Συμβολαιογράφο κ. Παναγιώτα Γεωργίου Ράπτη, στό ὁποῖον σημειώνεται, διά τήν ἀγορά: «… οἰκοπέδου… ἀρτίου, οἰκοδομήσιμου - ἐντός σχεδίου πόλεως Αἰγίου, ἐπιφανείας 163,87 μ²…» γνωστόν ὡς «οἰκία ἱερέως Ἀγγέλου Βαγενᾶ» ἐπί τῆς ὁδοῦ Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Τό ἀπαιτούμενο χρηματικό ποσό τοῦ ὕψους τῶν ὀκτώ ἑκατομμυρίων δραχμῶν (8.000.000) ἐξασφαλίζει ἡ Μητρόπολη ἀπό δανεισμό μέσω Τραπέζης μέ ὅρους εὐνοϊκούς, λόγω τοῦ προγράμματος ἀνοικοδομήσεως τῆς πόλεως (ἄτοκα σεισμοδάνεια μέ περίοδο χάριτος).
Μέ τόν τρόπο αὐτό ἄλλο ἕνα ὅραμα τοῦ Μητροπολίτου μας, πραγματοποιήθηκε.


Τό ἴδιο ἔτος, 1996, πραγματοποιήθηκε αὐτοψία ἀπό τούς ἐντεταλμένους μηχανικούς τῆς Ὑπηρεσίας Ἀποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων,
καί ἐκδόθηκε ἡ ἀναγκαία
« Ἔκθεση Αὐτοψίας Σεισμοπλήκτου Ἀκινήτου ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ
ΑΠΟ ΕΥΤΕΛΗ ΥΛΙΚΑ» προκειμένου νά χορηγηθεῖ ἀπό τήν Πολεοδομία Αἰγίου, ἡ οἰκοδομική ἄδεια (ὡς σεισμόπληκτο) καί νά ἀρχίσουν οἱ οἰκοδομικές ἐργασίες τῆς κατασκευῆς τριορόφου οἰκοδομῆς, μέ ὑπόγειο καί δῶμα.

Καί ἐνῶ σήμερα, καταγραφόμενο τό ἱστορικό ἀπαιτεῖ ἐλάχιστο χρόνο, τότε, ἡ πολεοδομική ἔκδοση τῆς ἀδείας, συνάντησε πλῆθος ἐμποδίων - ἄλλωστε συνηθέστατο φαινόμενο - τόσο ἀπό τούς ἐμπλεκομένους μηχανικούς μέ καθυστερήσεις τῶν ὑποχρεωτικῶν μελετῶν καί τῶν ἐν συνεχείᾳ ἐπιβεβλημένων ἐπεμβατικῶν διορθώσεων ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί αὐτοῦ τοῦ ἰδίου τοῦ Σεβασμιωτάτου, γνωρίζοντος, καλύτερα ἀπό ὅλους, τίς πρός θεραπείαν ἀνάγκες, ὅσον καί ἐκ μέρους τῶν συνήθων πολεοδομικῶν γραφειοκρατικῶν διαδικασίων.

Τέλος, ἡ πολυπόθητη οἰκοδομική ἄδεια δόθηκε ἀπό τό Πολεοδομικό Γραφεῖο Αἰγίου, τήν 29η Ἀπριλίου 1998, λαμβάνοντας τόν ἀριθμό 229/1998 καί ἰσχύουσα διά τέσσερα ἔτη. Οἱ οἰκοδομικές ἐργασίες ἀρχίζουν ἀμέσως καί περί τό ἔτος 2000 ὁλοκληρώνονται, παραδίδοντας σε χρήση τήν νέα
κοινωνική προσφορά τῆς Μητροπόλεώς μας.

Στό νέο οἰκοδόμημα στεγάσεως ΚΛΗΡΙΚΩΝ, ἀποτελούμενο ἀπό τρεῖς ὀρόφους, ὑπογείου καί δώματος, εὑρίσκουν στέγη οἱ πρῶτοι κληρικοί.

Ἀξίζει νά παραθέσωμε στό σημεῖο αὐτό, ἀπόσπασμα τῆς πλήρους εὐγνωμοσύνης ἐπιστολῆς τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Χρήστου Ρέλλα, ὁ ὁποῖος τυγχάνει καί ὁ πρῶτος οἰκιστής κατά τήν ἐπιθυμία καί ἐντολή τοῦ Σεβασμιωτάτου.
«….. Ἡ ἐξασφάλισις λοιπόν γιά τήν οἰκογένειάν μου καί μένα, Σεβασμιώτατε, μίας σύγχρονης, ἄνετης καί πολυτελοῦς κατοικίας, σέ οἰκόπεδο πού παρεχώρησεν ὡς δωρεά διά διαθήκης ὁ ἀείμνηστος π. Ἄγγελος Βαγενᾶς μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Ἀγαθῆς, τόν ὁποῖον ἀντικατέστησα στήν διοικητικήν θέσιν τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως… καί τούς ὁποίους εὐχόμεθα νά ἀναπαύει ὁ Παντοδύναμος Θεός <<ἐν σκηναῖς δικαίων καί Ἁγίων>>, εἶναι γιά μᾶς τό ἀποκορύφωμα τῆς ἀνεξάντλητης πηγῆς τῆς ἀγάπης σας.» …..

Ἡ ὅλη κατασκευή ἀποτελεῖται ἀπό: ὑπόγειο (74,10 μ²), ἱσόγειο (102,60 μ²), 1ο ὄροφο (110,18 μ²), 2ον ὄροφο (68,13 μ²) καί δῶμα ( 9,95 μ²).

Στό ὑπόγειο, πέραν τῶν χώρων τοῦ λεβητοστασίου καί τοῦ φρέατος ἀνελκυστῆρος, στεγάζεται ὁ ἠχοθάλαμος (στούντιο) τοῦ Ραδιοσταθμοῦ τῆς

Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὑπό τήν ἐπωνυμία «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ».

Στούς πάνω τοῦ ὑπογείου τρεῖς ὀρόφους, φιλοξενοῦνται καταβάλλοντες συμβολικό ποσό ἐνοικίου, ὡς ἤδη προελέχθη, κληρικοί. Ἕκαστος δέ τῶν ὀρόφων, ἀποτελεῖ καί ξεχωριστό ὀροφοδιαμέρισμα.

Read 1685 times Last modified on Tuesday, 03 April 2018 23:37
Top