ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΑΤΩ ΚΗΦΙΣΙΑΣ. (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΚΚΛ. ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

Πρόκειται διά την κληρονομία τήν ὁποία ἀφῆκε, ὁ ἀείμνηστος Νικόλαος Μαραγκόπουλος, ὁ ὁποῖος εἶχε τήν καταγωγή του ἐκ τοῦ χωρίου Σειρές, τῆς περιφερείας Καλαβρύτων. Διά τῆς ἰδιογράφου Διαθήκης του, ἐκληρονόμησε στό Ἐκκλησιαστικό Ὀρφανοτροφεῖο, ἕνα οἰκόπεδο 795 μ2 στήν Κηφισιά, τό ἔτος 1975. Ἐπρόκειτο περί ἑνός οἰκοπέδου, ἐπί τῶν ὁδῶν Ναυαρίνου καί Φοίνικος, μετά μιᾶς προκατασκευασμένης οἰκίας πεπαλαιωμένης, τό ὁποῖο, διά τῶν γνωστῶν καί ἀπαιτουμένων ἐνεργειῶν - δημοσιεύσεως διαθήκης, ἀποδοχῆς κληρονομίας κ.λπ. – περιῆλθε στήν ἰδιοκτησία τοῦ Ἱδρύματος, ἐπί Ἀρχιερατείας τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου, κυροῦ Γεωργίου Πάτση.

Τοῦτο παρέμενε ἀνεκμετάλλευτο, παρά τήν ἀξιόλογη καί προνομιοῦχο θέση του, μή ἀποφέροντας κανένα εἰσόδημα. Μετά τήν ἄνοδο τοῦ Ποιμενάρχου μας κ. Ἀμβροσίου καί μετά τήν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων τῆς κληρονομίας τοῦ Ἰακώβου Βράϊλα, ἔλαβε σειρά τό περί οὗ ὁ λόγος οἰκόπεδο, στό ὁποῖο, ὁ Σεβασμιώτατος, ἀκολουθῶντας τήν ὁδό τῆς δι’ ἀντιπαροχῆς ἐκμεταλλεύσεως, ἀνέθεσε στήν ἑταιρία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ, ΑΤΕ – ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ καί Λ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ» τήν κατασκευή πολυκατοικίας, πάντα μέ τήν σύμφωνη γνώμη τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ὀρφανοτροφείου.

Ἡ πολυκατοικία, ἥτις ἀνηγέρθη ἐπί τοῦ δωρηθέντος οἰκοπέδου,
ἀπό τόν ἀείμνηστον Νικόλαον Μαραγκόπουλον, εἰς τήν Κηφισιάν.
Διά τῆς ὁδοῦ ταύτης, τόν Δεκέμβριο τοῦ 2001, παρεδόθησαν στό Ἵδρυμα τά συμφωνηθέντα καί πολυτελῶς κατασκευασθέντα μέρη τῆς πολυκατοικίας, ὡς προϊόντα τῆς ἀντιπαροχῆς, ἤτοι, ὁ πρῶτος ὄροφος ἐξ ὁλοκλήρου, ἀποτελούμενος ἀπό δύο -2- διαμερίσματα, δύο -2- ἀποθῆκες στό ὑπόγειο καί -4- τέσσερεις θέσεις διά τό παρκάρισμα αὐτοκινήτων, τά ὁποῖα ἄμεσα ἐκμισθώθησαν πρός ὄφελος τοῦ Ἱδρύματος καί σέ τοῦτο συνετέλεσε ἰδιαιτέρως, ἡ περιοχή στήν ὁποίαν εἶχε κατασκευασθεῖ ἡ πολυκατοικία, ἡ ὁποία ἀνεπιφυλάκτως θά προσδιοριζόταν, ὡς λίαν προνομιοῦχος.

 

Read 415 times Last modified on Tuesday, 03 April 2018 23:44
Top