ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ «ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ» (ΠΑΛΑΙΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ)

Τό Ὀρφανοτροφεῖο Καλαβρύτων, εἶναι ἕνα Ἵδρυμα κοινωνικῆς προσφορᾶς τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῆς Καλαβρυτινῆς Ἐπαρχίας. Δημιουργήθηκε ὡς ἀδήριτος ἀνάγκη, μετά τό Ὁλοκαύτωμα τῆς 13ης Δεκεμβρίου 1943, ὅταν σέ ὁλόκληρη τήν περιοχή, μετά τήν ἐν ψυχρῷ δολοφονίαν ὁλοκλήρου τοῦ ἀνδρικοῦ πληθυσμοῦ της, προέκυψε μεγάλος ἀριθμός ὀρφανῶν καί ἐνδεῶν τέκνων.

Ἡ ἐκτέλεση τῶν Καλαβρυτινῶν ἀνδρῶν, εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα, ἕνας σημαντικός ἀριθμός ἀνηλίκων τέκνων νά μείνουν ὀρφανά πατρός, στερούμενα τά βασικά ἀγαθά ἐπιβιώσεως στήν καθημαγμένη καί ἐρειπωθεῖσα ἀπό τά γερμανικά στρατεύματα κατοχῆς, μαρτυρική ἐπαρχία τῶν Καλαβρύτων. Ὁ Μακαριστός Ἀρχιερεύς τῆς Μητροπόλεως Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κυρός Ἀγαθόνικος (1945-1956) ἀνέλαβε τήν προσπάθεια διά τήν ἐπιβίωση τῶν νεαρῶν Καλαβρυτινῶν ὀρφανῶν παίδων, διά τῆς παροχῆς ὅλων τῶν ἀναγκαίων μέσων φροντίδος, ὅπως στέγης, τροφῆς, ἐνδύσεως καί τήν συνολική χορήγηση τῶν ἀπαιτουμένων διά τήν μόρφωση καί τήν ἀποκατάστασή των.

Ἄξιοι συμπαραστᾶτες στήν ὁλοκλήρωση τοῦ μεγαλόπνοου ἔργου ὑπῆρξαν, ὁμογενεῖς Καλαβρυτινοί ἐξ Ἀμερικῆς, ἀφοῦ εἶχε προηγηθεῖ, ἡ Διαθήκη τοῦ ἀειμνήστου Ἰακώβου Βάϊλα.
Ὅπως ἀντιλαμβάνεται ὁ ἀναγνώστης, τοῦ λοιποῦ, ὅταν ὁμιλοῦμε διά Καλλιμανοπούλειο Ἐκκλησιαστικό Διακονικό Κέντρο, ἐννοοῦμε τά δύο κτήρια: Τό πρῶτο, εἶναι τό ἐξ ἀρχῆς κατασκευασμένο στήν ἄνω πόλη τῶν Καλαβρύτων καί τό δεύτερο, τό παλαιό Ὀρφανοτροφεῖο, τό ὁποῖο ἀνακαινίσθηκε ἐκ βάθρων καί πλέον σήμερα χρησιμοποιεῖται διά τίς ἀνάγκες τῶν μή αὐτοεξυπηρετουμένων ἀδελφῶν μας, ἐξ οὗ καί ἡ ὀνομασία του, «ΜΟΝΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΟΣ ΜΗ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ».

Ἡ ἐξωτερική καί βορεία ὄψις τῆς "Μονάδος Φροντίδος Μή Αὐτοεξυπηρετουμένων" ἀτόμων, μετά τήν ἐκ θεμελίων ἀνακαίνισίν της, δαπάναις καί δωρεά, τοῦ κ. Γρηγορίου Καλλιμανοπούλου.

Καί τά δύο κτήρια πού ἀποτελοῦν τό Κ.Ε.ΔΙ.Κ. τά συνδέει ἡ προσωπικότητα τοῦ Μεγάλου Εὐεργέτου κ. Γρηγορίου Καλλιμανοπούλου, διά σημαντικωτάτων οἰκονομικῶν προσφορῶν, οἱ ὁποῖες ἐπέτρεψαν, τόσον τήν ὁλοκλήρωση τῶν οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν τοῦ πρώτου κτηρίου, ὅσον καί τήν ἀνακαίνιση τοῦ δευτέρου. Ἀλλ’ ἄς ἔλθουμε στά γεγονότα, μετά τίς ἀναγκαῖες διευκρινήσεις.

Τό ἔτος 2003, νέα μεγάλη δωρεά τοῦ κ. Γρηγορίου Καλλιμανόπουλου, ὕψους 250.000.000 δραχμῶν, ποσόν τό ὁποῖο ἀπαιτοῦνταν, ἀφ’ ἑνός διά τήν ριζική ἀνακαίνιση τοῦ 2ου ὀρόφου τοῦ κυρίως κτηρίου, ἀφ’ ἑτέρου διά τήν ἐσωτερική διαμόρφωση τοῦ κτιριακοῦ συγκροτήματος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ὀρφανοτροφείου Καλαβρύτων, τό ὁποῖο πλέον, εἶχε ἐκπληρώσει τόν ἱερό σκοπό, στεγάσεως, φροντίδος καί τροφῆς τῶν ὀρφανῶν μαθητῶν τῆς πόλεως, ἀλλά καί τῆς περιοχῆς τῶν Καλαβρύτων, ὡς ἀνωτέρω καταγράφηκε. Μέ τήν νέα αὐτή πλουσιοπάροχο δωρεά τοῦ Μεγάλου Εὐεργέτου, ἀνακαινίσθηκε ἐκ βάθρων, ἐξοπλίσθηκε καταλλήλως καί μετετράπη σέ «ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΜΗ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ» ἀτόμων, ὥστε νά συνδεθεῖ μέ τό κυρίως Ἵδρυμα, δηλαδή τό πάλαι ποτέ Γηροκομεῖο. Ἡ νέα αὐτή πτέρυγα, ἐγκαινιάστηκε ἐπίσημα τήν 14η Δεκεμβρίου 2003, καί ἀποτελεῖται ἀπό τό κεντρικό κτήριο, τόν ὄμορφο φυσικό περιβάλλοντα χῶρο, ἐντός τοῦ ὁποίου εὑρίσκεται Ἱερός Ναός, τιμώμενος ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου. Τό παρεκκλήσιο αὐτό εὑρίσκεται στή δεξιά πλευρά τῆς πύλης τοῦ εἰσερχομένου στόν χῶρο τοῦ Ἱδρύματος. Κτήτορας καί ἐξ ὁλοκλήρου χρηματοδότης τοῦ Ναϊδρίου ὑπῆρξε ἀνώνυμος ὁμογενής ἐξ Ἀμερικῆς ὑπό τά στοιχεῖα Α. Κ., ὁ ὁποῖος καί ἔθεσε στήν διάθεση τοῦ Μακαριστοῦ Ἀγαθονίκου, τό ποσό τῶν δέκα πέντε -15.000 – χιλιάδων δολαρίων, διά τήν ὁλοκλήρωσή του.

Καί βεβαίως, οἱ ἐργασίες προχώρησαν, ἀφοῦ πρῶτα ἔγινε γνωστό τό σχέδιο τοῦ Ναοῦ στόν κτήτορα δι’ ἀλληλογραφίας. Ἡ ἀνωνυμία τοῦ χορηγοῦ παρέμεινεν σεβαστή μέχρι τῆς κοιμήσεώς του, ὅτε ὁ Σεπτός Ποιμενάρχης μας ἔκρινε σκόπιμο νά ἀναρτηθεῖ ἀναθηματική πλάκα στήν ὁποία ἀναφέρονται τά ὀνόματα τῶν δύο ἀδελφῶν «εἰς Μνημόσυνον Αἰώνιον».

Ἡ Κεντρική Μονάδα τοῦ Ἱδρύματος, ἀποτελεῖται ἀπό τό Ἰσόγειον, καί τούς, 1ον καί 2ον Ὄροφον. Στήν νέα «ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΜΗ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ» (κατακοίτων) ἀτόμων, καί σέ δύο ὀρόφους, ἐγκατεστάθησαν ὅσοι ἐκ τῶν ἡλικιωμένων, δέν ἠδύναντο νά αὐτοεξυπηρετηθοῦν. Καί οἱ δύο ὄροφοι διαθέτουν, 43 κλίνες εἰδικοῦ ἐξοπλισμοῦ, (κατακοίτων ἀτόμων) συμπληρούμενες ἀπό: Ἀναρρωτήριο, Ἰατρεῖο, Φαρμακεῖο, Ἑστιατόριο, ἀποθῆκες καί Γραφεῖα.

Τούς φιλοξενουμένους καί τῶν δύο μονάδων, ὑποστηρίζουν: τό Διοικητικό, τό Ἰατρικό, τό Νοσηλευτικό καί τό Βοηθητικό προσωπικό, τό ὁποῖο ἀνέρχεται στόν ἀριθμό τῶν τριάκοντα ἕξι -36- ἐργαζομένων σέ ὅλες τίς ἀναγκαῖες εἰδικότητες καί θέσεις, μέ μία καί μόνη ἐντολή ἀπό τόν ἔχοντα τήν γενική εὐθύνη, Σεβασμιώτατο κ. Ἀμβρόσιο, «ἡ συμπεριφορά των πρός τόν φιλοξενούμενον, νά εἶναι πρᾶξις ὁμοίᾳ καί ἀνταξίᾳ, μέ τήν πρός τούς γονεῖς των, προσφοράν». Στήν μονάδα κατακοίτων σήμερα περιθάλπονται 42 γέροντες, ἀπολαμβάνοντες τήν ἀγάπη, τήν φροντίδα καί τή στοργή τοῦ προσωπικοῦ καί τῶν Καλαβρυτινῶν.

Ἡ διά τάς ἀνάγκας τοῦ Ἱδρύματος, νέα εἴσοδος, κειμένη εἰς τήν Νοτιοδυτικήν πλευράν του, ὅπου καί ἡ ἐντειχισμένη πλάξ τῶν Δωρητῶν καί Εὐεργετῶν τῆς Νέας Μονάδος

Ταχυδρομική Διεύθυνση :250 01 Καλάβρυτα

Τηλ. 26920 24651

Read 1026 times Last modified on Tuesday, 03 April 2018 23:48
Top