ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΩΓΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΚΚΛ. ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

Τό Ἐκκλησιαστικό Ὀρφανοτροφεῖο Καλαβρύτων, ὑπῆρξε καρπός καί ἔργον τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κυροῦ Ἀγαθονίκου (1945-1956) μέ τήν ἀμέριστη οἰκονομική συνδρομή τῶν Ἑλλήνων ὁμογενῶν - ἰδίως ἐξ Ἀμερικῆς- καί προσέφερε ἐπί πεντήκοντα περίπου ἔτη (50) (1956-2003) στέγη, τροφή καί θαλπωρή στά ὀρφανά, τά ὁποῖα ἐδημιούργησε τό Ὁλοκαύτωμα τῶν Καλαβρύτων (13η - Δεκεμβρίου - 1943) καί τῆς γύρω περιοχῆς, ἀπό τούς βαρβάρους Γερμανούς κατακτητές.

Τήν προσπάθεια τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιερέως Ἀγαθονίκου, συμμεριζόμενος ὁ ἀείμνηστος καί ἐκ Διακοπτοῦ καταγόμενος Ἰάκωβος Βάϊλας, διά τῆς διαθήκης του, μετεβίβασε στό νεοαναγερθέν Ἵδρυμα: «Τό ἐν Ἀθήναις κτῆμα μου, παρά τήν Ἁγίαν Παρασκευήν καί ἔναντι τοῦ Νομισματοκοπείου, ἀφήνω εἰς τό Ὀρφανοτροφεῖον Καλαβρύτων». Ἡ ἰδιόχειρη διαθήκη τοῦ διαθέτου, συνετάχθη τόν μῆνα Ἰούλιο, τοῦ ἔτους 1955.

Δέν θά εἰσέλθωμε στίς λεπτομέρειες τῶν ὅσων διεδραματίσθηκαν ἕως ὅτου λύθηκαν οἱ διαφορές μετά τῶν ἄλλων συγκληρονόμων καί τῶν καταπατητῶν τῆς περί ἧς ὁ λόγος ἐκτάσεως. Θά περιορισθοῦμε μόνο σέ τοῦτο: ὅτι ἐκλιπόντος τοῦ Ἀρχιερέως Ἀγαθονίκου, ὁ διάδοχός του Μακαριστός Γεώργιος Πάτσης, παρά τίς φιλότιμες προσπάθειες καί τῶν δύο, τό μόνο τό ὁποῖο κατόρθωσαν, ἦταν τό νά διασωθῇ ἡ δωρεά τοῦ ἀκινήτου ἀπό κινδύνους ἀπωλείας. Ἄλλωστε, τό ὅλο ἱστορικό, συνολικῶς καί ἐπιτηδείως κετεγράφη ἀπό τήν Φιλόλογο καί ἐκλεκτή Συγγραφέα, ἐρίτιμο κα Εὐαγγελία Ἀρβανίτη - Μιχαλοπούλου, ἡ ὁποία στό πόνημά της ἐξιστορεῖ τά καθέκαστα μέ εὐλαβική ἐπιμέλεια καί κάθε λεπτομέρεια, στό περισπούδαστο ἔργο της μέ τίτλο: «ΕΝΑ ΛΙΘΑΡΑΚΙ ΑΚΟΜΗ» ἐκδόσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ὁ διάδοχός των ἀνωτέρω στήν Μητρόπολη Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβρόσιος, ἀπό τήν στιγμή τῆς ἀναλήψεως τῶν εὐθυνῶν τοῦ ὑψηλοῦ ἀξιώματός του, μέ ἀποφασιστικότητα, ἔθεσε τίς δυνάμεις του καί ἀνάλωσε πολύν κόπο καί χρόνο, προκειμένου νά φέρῃ σέ πέρας τήν ἀκανθώδη, ὅπως εἶχε ἐξελιχθεῖ ὑπόθεση τῆς διαθήκης πρός τό Ὀρφανοτροφεῖον, ἄν λάβωμεν ὑπ’ ὄψιν, ὅτι πλέον μετά τήν ἐκδημία τῶν καθ’ αὐτοῦ ἰδιοκτητῶν, οἱ συγκληρονόμοι ἀνήρχοντο στόν, οὐχί εὐκαταφρόνητο ἀριθμό, τῶν δέκα ἕξι -16- προσώπων. Καί φθάνει νά σκεφθῇ κανείς, τήν ἐπιβεβλημένη συνομιλία καί συνεννόηση μέ τόσους συνιδιοκτῆτες, διά τόν χωρισμό καί τήν διαφύλαξη τῶν δικαιωμάτων τους, ἀλλά καί τόν τρόπο ἀξιοποιήσεως τοῦ ἀκινήτου, διά νά συμμερισθῇ, κατά τό δυνατόν, τήν καταβληθεῖσα προσπάθεια ἐπιλύσεως, τῶν διαρκῶς ἀναφυομένων προσωπικῶν «ΘΕΛΩ» καί προβλημάτων, τήν ἀδιάλειπτο προσευχή τοῦ Σεβασμιωτάτου καί τήν - ἐμφανῶς – Θεία ἐπέμβαση, σέ στιγμές ὅπου ὡδηγοῦντο τά πράγματα στό ἀπροχώρητο, ἀπό τίς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες, ἀλλά καί τήν ὑποψία ἐνδεχομένου δόλου μεταξύ τῶν συνομιλούντων καί δικαιουμένων μερίδα συνιδιοκτητῶν.

Τότε ἦσαν οἱ στιγμές, κατά τίς ὁποῖες, ὁ Μητροπολίτης μας, λειτουργώντας ὡς καταλύτης μεταξύ τῶν διαφωνούντων, καί τοῦ Θεοῦ βοηθοῦντος, ἐπέστρεφε ἡ γαλήνη, ἔστω καί προσωρινῶς. Ὅμως, ὅταν μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, ἦλθε τό ὁριστικό τέλος τῆς διανομῆς, ἀνεγνωρίσθη ἀπό ὅλους, ἡ καταλυτική παρουσία και δράση τοῦ Ἐπισκόπου, ὁ ὁποῖος, ἐνεργώντας πάντοτε πρός τό συμφέρον, πρῶτον τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων καί κατόπιν ὡς ἐκπρόσωπος μέρους τῆς ἰδιοκτησίας, ἔφερε τήν γαλήνη σέ στγμές τρικυμιώδους συγκρούσεως τῶν ἀτομικῶν συμφερόντων τῆς ἐπί μέρους ἰδιοκτησίας τῶν λοιπῶν κληρονόμων καί ἰδιοκτητῶν.

Σήμερα λοιπόν, μποροῦμε νά καταγράφωμε, ὅτι τό πρώην Ὀρφανοτροφεῖο Καλαβρύτων καί νῦν «ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΜΗ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ» ἀτόμων, δηλαδή τό δεύτερο τμῆμα τοῦ Καλλιμανοπουλείου Ἐκκλησιαστικοῦ καί Διακονικοῦ Κέντρου, τό ὁποῖο φιλοξενεῖ ἡλικιωμένους ἀδελφούς μας κατακοίτους, εἶναι ἕνα σύγχρονο Ἵδρυμα περιθάλψεως συνανθρώπων μας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τήν ἀνάγκην βοηθείας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.
Τοῦτο ὀφείλεται στόν Μακαριστό Ἀρχιερέα κυρό Ἀγαθόνικο, ὅσον ἀφορᾷ τήν κατασκευήν του, καί στόν Μέγιστον, ἐκ Καλλιφωνίου Καλαβρύτων, Μεγάλο Εὐεργέτη κ. Γρηγόριο Καλλιμανόπουλο, ὅσον ἀφορᾷ τήν ἀνακαίνισή του ἐκ βάθρων καί μετατροπή του, σέ Μονάδα περιθάλψεως στήν ὁποίαν ἀπολαμβάνουν τήν θέρμη τῆς ἀγκάλης τῆς Ἐκκλησίας ἀναξιοπαθοῦντες συνάνθρωποί μας. Στό σημεῖο αὐτό, ἐξέχουσα θέση καταλαμβάνει ὁ ἀείμνηστος δωρεοδότης Ἰάκωβος Βάϊλας, ὁ ὁποῖος διά τῆς διαθήκης του πλουσιοπαρόχως τό «ἐπροίκισεν» δι’ ἀκινήτου περιουσίας.

Ὅμως, αὐτή ἡ «προῖκα» θά ἦταν σέ αχρηστία, ἐάν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Ἀμβρόσιος, δέν ἐκδαπανᾶτο, διά νά φέρῃ σέ πέρας, ὅλες ἐκείνες τίς ἀντιξοότητες, οἱ ὁποὶες προέκυψαν κατά τήν διανομή τῆς δωρεᾶς καί δέν ἐργαζόταν ἀόκνως, ἐναντίον, τῶν νομικῶν κωλυμάτων, τῶν κρατικῶν γραφειοκρατικῶν διαδικασιῶν, τῶν προσωπικῶν μικροσυμφερόντων τῶν πολλῶν συνιδιοκτητῶν καί διαφόρων πολυπλόκων διαδικασιῶν, οἱ ὁποῖες ἀνεφύησαν καί ἀπαιτοῦντο διά τήν σύννομο διανομή. Σήμερα, εἶναι δίκαιο καί πρέπον, ἡ κεφαλή τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, νά σεμνύνεται, διότι ἀναλίσκων ἑαυτόν, ὡδήγησεν τήν, ὄντως πλουσία δωρεά, σέ ἀξιοποίηση διά τῆς ἀντιπαροχῆς μέσω κατασκευαστικῶν ἑταιριῶν καί ἡ Μονάδα κατακοίτων, ἔχει πλέον στήν ἀποκλειστική νομή καί ἰδιοκτησία της, μία καθόλου εὐκαταφρόνητη περιουσία, ἐξασφαλίζουσα ἐν πολλοῖς, τά ἀναγκαῖα, πρός ἐκπλήρωση τοῦ σκοποῦ της, οἰκονομικά μέσα.

Τά ἐκ τῆς διαθήκης τοῦ Ἰακώβου Βάϊλα ἀποκτηθέντα ἀκίνητα, δι’ ἀντιπαροχῆς, ἔχουν ὡς ἑξῆς:
α. Δέκα τρία -13- διαμερίσματα,
β. Τρία -3- γραφεῖα,
γ. Δύο -2- καταστήματα,
δ. Δέκα πέντε -15- ἀποθήκας,
ε. Εἴκοσι τρεῖς -23- θέσεις παρκαρίσματος, καί
στ. Ἕνας-1- ἡμιϋπαίθριος χῶρος.


Μία πλευρά, ἀπό τά κτήρια πού προέκυψαν ἀπό τήν μεγάλην δωρεάν τοῦ Διαθέτου ἀειμνήστου Ἰακώβου Βάϊλα, πρός τό Ἑκκλησιαστικόν Ὀρφανοτροφεῖον Καλαβρύτων.

Πάντα ταῦτα, ἐάν ἐπιθυμοῦμε νά τά ἐκτιμήσωμε ὡς οἰκονομικό μέγεθος, ὑπολογιζόμενα στό ἰσχῦον τήν διετία, 1996 ἕως 1998, νόμισμα, θά φθάναμε συνολικά στό ὕψος τοῦ: ἑνός δισεκατομμυρίου ἑκατό ἑξήκοντα πέντε ἑκατομμυρίων, ἑπτακοσίων εἴκοσι δύο χιλιάδων δραχμῶν, ( 1.165.722.000) ὡς ἔγγιστα.

Τά εἰσοδήματα ἐκ τῆς ἀξιοποιήσεως τῶν ἀνωτέρω διατίθενται ἀποκλειστικῶς γιά τίς ἀνάγκες τῆς φροντίδας καί περιθάλψεως τῶν γερόντων καί διά τήν κάλυψη τῆς συντηρήσεως καί τῶν λειτουργικῶν δαπανῶν τῶν δύο Μονάδων τοῦ ΚΕΔΙΚ.

Read 461 times Last modified on Tuesday, 03 April 2018 23:49
Top